• Українське ім'я китайською мовою

  • Євген Довбуш | Велика Епоха
    Субота, 12 березня 2011 року
Китайські ієрогліфи набирають усе більшої популярності в світі. Багатьох цікавить питання: як написати своє ім'я китайською мовою? Некитайські імена пишуться за їх вимовою. Тобто підбираються ієрогліфи, близькі до них за звучанням, і тому зазвичай смислового навантаження вони не несуть.

Нижче в таблиці представлені українські імена  перекладені китайською мовою. Якщо у вас не відображаються ієрогліфи, то за цим посиланням під  таблицею вони наведені у вигляді малюнків.

Ім'я українською

Ім'я китайською (транслітерація)

Транскрипція піньїн

Алевтина

阿列夫金娜

ā liè fū jīn nà

Аліна

阿琳娜

ā lín nà

Аліса

阿莉萨

ā lì sà

Алла

阿拉

ā lā

Аля

阿啦

ā la

Альбіна

阿莉宾娜

ā lì bīn nà

Анастасія

安娜斯塔西娅

ān nuó sī tǎ xī yà

Анатолій

阿纳托利

ā nà tuō lì

Андрій

安德烈

ān dé liè

Анжела

安热拉

ān rè lǎ

Антон

安东

ān dōng

Анфіса

安菲萨

ān fēi sà

Аня

安妮娅

ān nī yà

Арсен (Арсеній)

阿尔谢尼

ā ěr xiè ní

Артем

阿尔焦姆

ā ěr jiāo mǔ

Артур

阿尔图尔

ā ěr tú ěr

Богдан

博赫丹

bó hè dān

Борис

鲍里斯

bào lǐ sī

Вадим

瓦季姆

wā jì mǔ

Валентин

瓦连京

wā lián jīng

Валентина

瓦莲京娜

wā lián jīng nà

Валерій

瓦列里

wā liè lǐ

Валерія

瓦列里娅

wā liè lǐ yà

Василь

瓦西里

wā xī lǐ

Вероніка

薇罗妮卡

wēi luó nī kǎ

Віктор

维克多

wéi kè duō

Вікторія

维克托莉娅

wéi kè tuō lì yà

Віра

薇拉

wēi lǎ

Віталій

维塔利

wéi tǎ lì

Віталія

维塔利亚

wéi tǎ lì yà

Влад

夫拉德

fú lā dé

Влада

弗拉达

fú lā dá

Владислав

夫拉基斯拉夫

fú lā jī sī lā fū

Володимир

夫拉基米尔

fú lā jī mǐ ěr

Вольдемар

瓦里德马尔

wā lǐ dé mǎ ěr

Галина

波琳娜

bō lín nà

Ганна

安娜

ān nà

Геннадій

根纳季

gēn nà jì

Дарина

达莉娅

dā lì yà

Денис

杰尼斯

jié ní sī

Діана

狄安娜

dí ān nà

Дмитро

德米特里

dé mǐ tè lǐ

Ельдар

埃利达尔

āi lì dá ěr

Євген

叶夫根尼

yè fū gēn ní

Євгенія

叶夫根尼娅

yè fū gēn ní yà

Єгор

叶戈尔

yè gē ěr

Єлизавета

叶莉扎薇塔

yè lì zā wēi tǎ

Жанна

然娜

rán nà

Женя

热尼亚

rè ní yà

Зіна

基娜

jī nuó

Зоя

卓娅

zhuó yà

Іван

伊万

yī wàn

Ігор

伊戈尔

yī gē ěr

Ілля

伊历亚

yī lì yà

Інга

因佳

yīn jiā

Інна

因娜

yīn nà

Іра

伊拉

yī lǎ

Ірина

伊丽娜

yī lì nà

Карина

卡琳娜

kǎ lín nà

Катерина

叶卡特琳娜

yè kǎ tè lín nà

Катя

卡佳

kǎ jiā

Кирило

基里尔

jī lǐ ěr

Кіра

基拉

jī lǎ

Клара

克拉拉

kèlā lǎ

Коля

科里亚

kē lǐ yà

Костянтин

孔斯坦京

kǒng sī tǎn jīng

Ксенія

克谢尼娅

kè xiè ní yà

Лада

拉达

lá dā

Лариса

拉丽萨

lā lí Sà

Лев

列夫

liè fū

Леонід

列昂尼德

liè áng ní dé

Ліана

莉安娜

lì ān nà

Ліза

莉扎

lì zā

Лілія

莉莉娅

lì lì yà

Лілія

莉莉

lì lì yà

Люба

柳茇

liǔ bá

Любов

柳博芙

liǔ bó fú

Люда

柳达

liǔ dá

Людмила

柳德米拉

liǔ dé mǐ lǎ

Люся

刘霞

liú xiá

Макс

马克斯

mǎkè sī

Максим

马克西姆

mǎkè xī mǔ

Мар’яна

玛丽安娜

mǎ lí ān nà

Маргарита

玛丽加莉塔

mǎ lì jiā lì tǎ

Марина

玛丽娜

mǎ lì nà

Марія

玛丽娅

mǎ lì yà

Матвій

马特维

mǎ tè wéi

Маша

玛莎

mǎ shā

Микита

尼基塔

ní jī tǎ

Микола

尼古拉

ní gǔ là

Михайло

米哈依尔

mǐ hā yī ěr

Мілена

米列娜

mǐ liè nà

Міша

米沙

mǐ shā

Надія

娜杰日达

nuó jié rì dā

Надя

娜狄娅

nuó dí yà

Настасья

娜斯塔西娅

nuó sī tǎ xī yà

Настя

娜斯季娅

nuó sī jì yà

Наталія

娜塔莉娅

nuó tǎ lì yà

Наташа

娜塔莎

nuó tǎ shā

Ніка

妮卡

nī kǎ

Ніна

妮娜

nī nuó

Оксана

奥克萨娜

ào kè sà nà

Олег

奥列格

ào liè gé

Олександр

阿列山大

ā liè shān dà

Олександра

阿历山德拉

ā lì shān dé lǎ

Олексій

阿列克赛

ā liè kè sài

Олена

叶莲娜

yè lián nà

Олеся

奥列西娅

ào liè xī yà

Ольга

奥尔加

ào ěr jiā

Паша

帕沙

pà shā

Петро

彼得

bǐ de

Поліна

波琳娜

bō lín nà

Раїса

拉伊莎

lá yī suō

Рита

莉塔

lì tǎ

Родіон

罗季翁

luó jì wēng

Роман

罗邙

luó máng

Руслан

鲁斯兰

lǔ sī lán

Рустам

鲁斯塔姆

lǔ sī tǎ mǔ

Світлана

斯韦特兰娜

sī wéi tè lán nà

Сергій

谢尔盖

xiè ěr gài

Стас

司达斯

sī tà sī

Степан

斯捷潘

sī jié pān

Таїсія

泰锡娅

tài xī yà

Тамара

达玛拉

tà mǎ lā

Таня

塔尼娅

tǎ ní yà

Тая

泰娅

tài yà

Тетяна

塔季雅娜

tǎ jì yā nà

Толя

托利亚

tuō lì yà

Юлія

尤莉娅

yóu lì yà

Юрій

尤里

yóu lǐ

Юхим

叶菲姆

yè fēi mǔ

Яків

雅可夫

yā kě fū

Ян

yáng

Яна

娅娜

yà nà

Яша

雅沙

yǎ shā

Підписатися:

Social comments Cackle

загрузка...